Valdyba

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VELŽIO KOMUNALINIO ŪKIO VALDYBOS SUDARYMO
2018 m. sausio 18 d. Nr. T-13
Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 9 punktu bei viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio įstatų, patvirtintų Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-110 „Dėl viešųjų įstaigų Velžio komunalinio ūkio ir Krekenavos komunalinio ūkio reorganizavimo“, 26 punktu, Panevėžio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Sudaryti ketveriems metams šios sudėties viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio valdybą:
1. Zigmantas Babilas, Gyventojų bendruomenės „Piniava“ pirmininkas;
2. Rimas Samkus, Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas;
3. Virginijus Šležas, Savivaldybės administracijos Paįstrio seniūnijos seniūnas.

Savivaldybės meras
Povilas Žagunis