Pranešimas (2018-05-25)

Informuojame, kad Bendras duomenų apsaugos reklamentas (BDAR), leidžiantis  kiekvienam asmeniui labiau kontroliuoti savo duomenų naudojimą, įsigalios nuo šių metų gegužės 25 d. Atsižvelgiant į tai, esamus ir būsimus klientus informuojame, kad:

VšĮ Velžio komunalinis ūkis tvarko šiuos asmens duomenis:

 • Vardas, Pavardė;
 • Adresas (faktinės ir/ar deklaruotos gyvenamosios vietos);
 • El. paštas;
 • Telefono numeris;
 • Banko sąskaitos numeris;
 • Kartu gyvenančių asmenų skaičių;
 • Asmens kodas;
 • Šeimyninė padėtis;
 • Turimas nekilnojamas turtas (kiek tai susiję su paslaugų teikimu konkrečiam objektui);
 • Naudojami identifikaciniai kodai.

Visi duomenys kaupiami siekiant užtikrinti komunalinių paslaugų teikimą, atsiskaitymų priežiūrą.

Duomenys gaunami iš Klientų tiesiogiai, Savivaldybės institucijų, VĮ Registrų centras.

Duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims: valstybės institucijų pareikalavimu, įmonės audito, buhalterijos paslaugoms, vykdant ikiteisminį ar teisminį skolų išieškojimą.

Duomenų saugojimo terminus nustato Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, taip pat vidiniai įmonės dokumentai.

Remiantis Reglamentu, jūs turite šias teises:

 • būti informuoti apie duomenis, kuriuos tvarkome, ir pareikalauti šių duomenų kopijos (teisė būti informuotam).
 • reikalauti pataisyti netikslius  ar neaiškius, papildyti esamus duomenis (teisė į ištaisymą).
 • esant pagrindui, reikalauti, kad jūsų duomenys būtų ištrinti (teisė į ištrynimą)
 • reikalauti apriboti jūsų duomenų tvarkymą, jei tai atitinka įstatymu apibrėžtus kriterijus (teisė apriboti tvarkymą).
 • jei duomenys tvarkomi automatiniu būdu, turite teisę į duomenų perkėlimą kitam asmeniui (teisė į duomenų perkeliamumą).
 • bet kuriuo metu turite teisę atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, jei duomenys nėra tvarkomi Savivaldybės sprendimu.